Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Praktijk KW, praktijk voor coaching, (energetische) therapie en training is gevestigd te Couwenhoven 6541, 3703 HT Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74684345.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten behoudens eventuele andere algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Prijzen en andere tarieven

3.1 De genoemde prijzen van alle producten van Praktijk KW zijn in euro’s, inclusief 0 % BTW, tenzij anders vermeld.

 

3.2 In het geval van actieprijzen is dit slechts van toepassing gedurende de looptijd van de actie. Voor of na deze periode kan er geen aanspraak worden gemaakt op de actieprijs.

 

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling geschiedt vóór aanvang van een training, sessie/ behandeling dan wel gelijktijdig bij bestelling van een product door overmaking van het verschuldigde bedrag op de IBAN rekening van Praktijk KW. Jij ontvangt hiervoor een betaallink voor betaling met iDEAL in de mail, Whatsapp of Messenger, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.2 Over betalingen en retourneringen via iDEAL, kunnen door Praktijk KW extra kosten worden berekend.

 

4.3 Alle tarieven zijn steeds in euro’s. Alle betalingen aan Praktijk KW dienen in euro’s te worden voldaan.

 

4.4 Losse sessies worden vooraf per iDEAL betaald of middels een betaallink via email of Whatsapp.

 

4.5 Coaching traject kan in termijnen betaald worden nadat dit is overeengekomen tussen cliënt en Praktijk KW. Voor de termijnbetalingen geldt vooruit betaling voorafgaand aan de ingang van de betreffende termijn. De termijnbetalingen worden verdeelt over de lengte van het coaching traject.

 

4.6 Praktijk KW is gerechtigd om bij betaling in termijnen een toeslag op het tarief te berekenen.

 

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1 Praktijk KW behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Alle op de werken die Praktijk KW, als maker van het werk, heeft vervaardigd, vervaardigt en zal vervaardigen, al dan niet in het kader van een aangepast verzoek van de wederpartij, rustende auteursrechten komen uitsluitend toe aan Praktijk KW. Het maken van kopieën zoals fotokopie, schermkopie of elke andere duplicatie van de websites karintenwolde.nl, of besloten Facebookgroepen die in beheer zijn bij Karin ten Wolde – Praktijk KW of delen daarvan is verboden zonder schriftelijke toestemming van Praktijk KW.

 

5.2 Het is jou niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij Praktijk KW hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Artikel 6. Aanmelding en annulering

6.1 Aanmeldingen dan wel mondeling, per email of via de website zijn definitief en bindend. Het verschuldigde bedrag ben je te allen tijde verplicht te betalen aan Praktijk KW. Bij tussentijdse annulering of voor aanvang van het coaching traject of training is er geen mogelijkheid om je geld terug te krijgen. Je hebt wel de mogelijkheid om op een later te bepalen tijdstip dit alsnog te volgen.

 

6.2 Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor de afspraak te geschieden.

 

6.3 Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is kosteloos;
  • annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Bij annulering van de nieuwe afspraak, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering;
  • indien een cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.

 

6.4 Praktijk KW is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. Dit zal naar vermogen uiterlijk 48 uur voor de afspraak door Praktijk KW aan de cliënt kenbaar maken. Client heeft ten alle tijde het recht de afspraak bij wijziging door Praktijk KW te annuleren zonder dat de cliënt hiervoor kosten aan Praktijk KW verschuldigd is.

 

Artikel 7. Niet tijdige betaling

7.1 De cliënt is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Praktijk KW stuurt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 5 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

 

7.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Praktijk KW gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.

 

7.3 Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op termijnbetalingen en is het gehele bedrag ineens vorderbaar.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Praktijk KW is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van cliënt/klant en derden en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De cliënt/klant vrijwaart Praktijk KW tegen alle aanspraken van derden te zake.

 

8.2 Praktijk KW is niet medisch verantwoordelijk voor eventuele schade, zowel fysiek, emotioneel als mentaal. De cliënt/klant komt altijd op eigen verantwoordelijkheid.

 

8.3 Praktijk KW stelt geen diagnose en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

8.4 Praktijk KW zal nooit advies uitbrengen over het gebruik van medicijnen door cliënt.

 

8.5 Praktijk KW neemt nooit de plaats in van reguliere artsen, fysiotherapeuten etc. en is ook geen vervanging voor de gezondheidszorg. Een consult garandeert geen (blijvende) verandering van jouw fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid.

 

 

Artikel 9. Inspanningsverplichting

  • Praktijk KW zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  • De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes van de sessie/behandeling/training is mede afhankelijk van jouw inspanning.
  • Praktijk KW garandeert niet dat met het volgen van een training en/of sessie/behandeling het beoogde resultaat zal worden bereikt.
  • Praktijk KW is niet verantwoordelijk voor eventuele verbetering, genezing of bereiken van het door jou gestelde doel. Ieder persoon die een sessie/behandeling of een training krijgt is zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en de gevolgen die kunnen optreden.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

Door cliënten/klanten verstrekte informatie wordt door Praktijk KW vertrouwelijk behandeld. Praktijk KW conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 11. Overmacht

Praktijk KW heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder Praktijk KW gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Praktijk KW en jou is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien jij in het buitenland woont of verblijft.

 

12.2 Praktijk KW en jij zullen pas een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

De Privacy verklaring van Praktijk KW vind je HIER.

 

 

© Praktijk KW – Algemene Voorwaarden